پرسنل سرویس
لطف اله کریمی پور
خرید اینترنتی بلیط شهرکرد اهواز و بالعکس
خدمه سرویس
فایض خدابخشی
خرید اینترنتی بلیط شهرکرد اهواز و بالعکس
راننده کمکی
بهزاد داوطلب
خرید اینترنتی بلیط شهرکرد اهواز و بالعکس
راننده شیفت دوم
قربانعلی کوچکی نافچی
خرید اینترنتی بلیط شهرکرد اهواز و بالعکس
راننده شیفت اول