پرسنل سرویس
علی مولائیان

خدمه سرویس
هادی انصاری چلیچه

راننده شیفت دوم
فرزاد زکی پور زاده

راننده شیفت اول
قربانعلی کوچکی نافچی

راننده شیفت اول