شهرکرد ، اهواز و بالعکسخرید اینترنتی بلیط شهرکرد اهواز و بالعکس

: رستوران بین راهی از سمت شهرکرد به ساری

سوهانی مهدی ( جهت صرف شام) : واقع در قم

: رستوران بین راهی از سمت ساری به شهرکرد

رستوران بروجردی ( جهت صرف شام) : واقع در 65 کیلومتری تهران